Privacyverklaring

Dinnershowgoud.nl verteld je graag helder en duidelijk waarom we jouw gegevens vragen, waar we deze voor gebruiken en hoe we jouw privacy beschermen.

Definities

 • Bezoeker: iedere (rechts)persoon die gebruik maakt van de website dan wel betrokkene is in de zin van Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Website: dinnershowgoud.nl

Waarop is dit beleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op (het gebruik van) de website www.dinnershowgoud.nl. In dit beleid wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens van de bezoekers.

Wat doen we?

Dinnershowgoud.nl verzameld technische data en gegevens via cookies, waaronder het IP-adres van de bezoeker en diens zoekgedrag. Voor bepaalde werkzaamheden schakelt Dinnershowgoud.nl derde partijen in, zoals Google Analytics. Dinnershowgoud.nl deelt relevante persoonsgegevens enkel met andere derden indien Dinnershowgoud.nl daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Dinnershowgoud.nl bewaart de gegevens niet langer dan nodig is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Waarom doen wij dit?

Dinnershowgoud.nl verzamelt en verwerkt de genoemde data voor de volgende doeleinden:

 • Indien aanwezig; het toezenden van gerichte informatie betreffende Dinnershows;
 • Het beantwoorden van vragen;
 • Het houden van acties en wedstrijden;
 • Het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek;
 • Technische redenen, zoals optimalisatie van de website;
 • De doeleinden in het cookiebeleid, waaronder het opmaken van een profiel over de gebruiker, teneinde het online surfgedrag en de voorkeuren van de gebruiker vast te stellen;
 • Systeemgerelateerde en statistische doeleinden.

Indien Dinnershowgoud.nl de persoonsgegevens van de bezoeker voor andere doeleinden wil gaan verwerken, zal de bezoeker hierover geïnformeerd worden voorafgaand aan deze nieuwe verwerking.

Wat is de grond hiervoor?

De verwerking van de persoonsgegevens van de bezoeker vindt voor zover nodig plaats op grond van toestemming. De bezoeker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken of om de gevraagde gegevens niet te verstrekken. Daarbij heeft Dinnershowgoud.nl er belang bij om een goed werkende website aan te kunnen bieden, afgestemd op de behoeftes van de gebruiker.

Wat zijn de rechten van de bezoeker?

 • Inzage: Indien we die hebben verwerkt heeft de bezoeker te allen tijde het recht om Dinnershowgoud.nl te verzoeken om zijn persoonsgegevens in te zien.
 • Rectificatie / verwijdering: De bezoeker heeft te allen tijde het recht om Dinnershowgoud.nl te verzoeken tot rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens.
 • Beperking / bezwaar: De bezoeker heeft het recht om beperking van de verwerking van zijn gegevens aan te vragen of om bezwaar te maken tegen de verwerking.
 • Data-overdracht: De bezoeker kan Dinnershowgoud.nl verzoeken om de persoonsgegevens, die hij heeft verstrekt, te ontvangen (zodat hij die weer kan delen met een ander).
 • Klacht: de bezoeker heeft het recht tegen Dinnershowgoud.nl een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie: aanvullende informatie over de rechten van de Bezoeker is te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Voor persoonlijk contact vragen we je contact op te nemen via de contactgegevens hieronder.

Hoe worden de gegevens beveiligd?

Dinnershowgoud.nl gaat strikt vertrouwelijk om met de persoonsgegevens van de bezoeker en heeft maatregelen genomen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens. Deze maatregelen zijn zowel technisch als organisatorisch van aard en omvatten onder andere de volgende maatregelen:

 • De toegang tot de persoonsgegevens is gelimiteerd tot enkele personen binnen Dinnershowgoud.nl;
 • Indien gegevens worden opgeslagen, dan is dit op fysiek- en technisch beveiligde servers;
 • Gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Google Analytics, die passende technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens;
 • De website maakt gebruik van een SSL-certificaat.

Contact

Voor vragen, opmerkingen en / of klachten ten aanzien van deze privacyverklaring kan contact worden opgenomen met –> Studio26.